Etažiranje nekretnina ili dioba nekretnina je postupak koji obavlja građevinski sudski vještak prije svih radnji kada treba uspostaviti vlasništvo nad nekretninom ili dijelom nekretnine. Tek kada se obavi etažiranje može se pristupiti upisu vlasništva u zemljišne knjige tj. gruntovnicu. Gruntovnica tj. zemljišna knjiga je jedini pravni dokaz vlasništva nad nekretninom.

Elaborat etažiranja sadrži :

2.1. Opći dio

  • Kopija katastarskog plana
  • Posjedovni list
  • Izvod iz zemljišne knjige
  • Rješenje sudskog vještaka

2.2. Dosadašnje stanje

  • Analiza zatečenog stanja

2.3. Novo stanje

  • Podjela nekretnine na etažne cjeline
  • Izračun površina
  • Izračun suvlasničkih odnosa
  • Grafički prikaz etažnih cjelina ( situacija i svi tlocrti )
  • Suvlasnički sporazum

Stan ili neki drugi prostor nekretnina, prema Zakonu o vlasništvu (NN 91/96) vodi se dijelom objekta kojem pripadaju i proporcionalni dijelovi svih zajedničkih prostora kao i proporcionalni dio zemljišta na kojem je objekt sagrađen. Etažiranjem se utvrđuju posebni zajednički dijelovi nekretnina, njihova veličina i označavaju vlasnici istih.
Vlasništvo posebnog dijela može biti uspostavljeno na dijelu suvlasničke nekretnine koji čini samostalnu uporabnu cjelinu (NN 91/96 čl. 67). Vlasništvo posebnog dijela nekretnina uspostavlja se na temelju suglasnosti svih suvlasnika nekretnine (NN 91/96 čl. 73).

Centar za vještačenja i procjene © 2009